Competències de la titulació

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

COMPETÈNCIES GRAU EN INFERMERIA

Competències generals:

1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques). Capacitat per mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat de les persones. Exerceix d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió. Exerceix de manera que respecta la dignitat, cultura, valors, creences i drets de la persona i grups. Defensa els drets de la persona i grups dins el sistema de salut.

2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals, d'aplicació dels coneixements a la pràctica i capacitat de prendre decisions i adaptar-se a noves situacions). Coneixement rellevant i capacitat per aplicar ciències bàsiques i de la vida. Coordinar, utilitzar i gestionar de forma eficaç i eficient els recursos materials i humans. Fomentar, gestionar i avaluar la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica infermera i en l'organització de les cures. Integrar en la pràctica les polítiques i les pautes organitzatives i els estàndards professionals.

3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres, de contribuir a un projecte comú i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals). Capacitat per treballar i comunicar-se en col·laboració i de forma efectiva amb tot el personal de l'equip per prioritzar i gestionar el temps eficientment. Capacitat per dirigir i coordinar un equip delegant tasques adequadament.

4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds). Identificar la importància de la recerca per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i grups. Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i creences de la persona i grup, en proporcionar i avaluar les cures infermeres. Donar suport i contribuir a la investigació en les cures infermeres i de salut en general. Prendre part en les activitats de millora de la qualitat. Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera. Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut. Utilitzar la pràctica reflexiva per identificar les pròpies capacitats i limitacions professionals i buscar el suport apropiat. Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

5. Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el propi àmbit i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques). Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i humans. Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica infermera i en l'organització de les cures. Integra en la pràctica les polítiques i les pautes organitzatives i els estàndards professionals. Valora el Risc i promociona activament el benestar i seguretat de totes les persones de l'entorn de treball.

6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de buscar, utilitzar i integrar la informació). Estableix, desenvolupa, manté i finalitza com cal la relació terapèutica. Es comunica eficaçment amb la persona i grup per facilitar la prestació de cures. Utilitza estratègies apropiades per promoure l'autoestima, dignitat i confort de la persona i grup. Afavoreix i dóna suport a la persona i grup en la presa de decisions.
 

Competències específiques:

1. Pràctica professional, ètica i legal. Responsabilitat. Accepta el deure de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals. Reconeix i diferencia la seva responsabilitat de la d'altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

2. Pràctica professional, ètica i legal. Pràctica ètica. Exerceix d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió. Exerceix de manera que respecta la dignitat, cultura, valors, creences i drets de la persona i grups. Defensa els drets de la persona / grups dins el sistema de salut.

3. Pràctica professional, ètica i legal. Pràctica legal. Exerceix d'acord amb la legislació pertinent i amb les lleis comunes. Reconeix i respon de forma apropiada a pràctiques que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona. Integra els coneixements, habilitats i actituds per proporcionar cures infermeres segures i efectives.

4. Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Valoració. Utilitza un marc de valoració basada en l'evidència per recollir dades sobre la salut física, mental i aspectes socioculturals de la persona i grup. Analitza, interpreta i documenta les dades obtingudes.

5. Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Planificació. Estableix prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i grup. Identifica els resultats previstos i el temps per assolir-los en col·laboració amb la persona i grup. Revisa i documenta el pla de cures en col·laboració de la persona i grup. Assegura la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

6. Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Execució. Aplica de forma efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures infermeres a la persona i grup. Respon efectivament en situacions imprevistes o ràpidament canviants. Educació a la persona i grup per promoure l'autonomia i el control sobre la seva salut. Utilitza els recursos de forma efectiva i eficient per promoure cures infermeres d'excel·lència.

7. Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Avaluació. Avaluar els progressos realitzats per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració de la persona i grup. Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

8. Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Comunicació terapèutica i relacions interpersonals. Estableix, desenvolupa, manté i finalitza com cal la relació terapèutica. Es comunica eficaçment amb la persona i grup per facilitar la prestació de cures. Utilitza estratègies apropiades per promoure l'autoestima, dignitat i confort de la persona i grup. Afavoreix i dóna suport a la persona i grup en la presa de decisions.

9. Prestació i gestió de cures. Gestió de cures. Entorn segur. Facilita un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promou la seguretat de la persona i grup.

10. Prestació i gestió de cures. Gestió de cures. Pràctica interdisciplinar. Col·labora amb l'equip interdisciplinari de salut per a proporcionar cures infermeres integrals. Facilita la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

11. Prestació i gestió de les cures. Gestió de les cures. Delegació i supervisió. Dirigeix, supervisa i avalua les cures delegades per assegurar-se que s'efectuen de forma segura i efectiva. Delegació a altres persones d’aspectes de les cures d'acord amb la seva competència.

12. Prestació i gestió de les cures. Gestió de cures. Organització de les cures. Coordina, utilitza i gestiona de forma eficaç i eficient els recursos materials i humans. Fomenta, gestiona i avalua la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica infermera i en l'organització de les cures. Integra en la pràctica les polítiques i les pautes organitzatives i els estàndards professionals.

13. Desenvolupament professional. Identifica la importància de la recerca per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i grups. Utilitza les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i creences de la persona i grup, en proporcionar i avaluar les cures infermeres. Dóna suport i contribueix a la investigació en les cures infermeres i de salut en general.

14. Desenvolupament professional. Pren part en les activitats de millora de la qualitat.

15. Desenvolupament professional. Contribueix activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera. Contribueix al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

16. Desenvolupament professional. Usa la pràctica reflexiva per identificar les seves capacitats i limitacions professionals i buscar el suport apropiat. Aprofita les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.