Objectius i perfil del titulat

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Grau en Infermeria té com a objectiu principal formar infermers/res amb preparació científica i humana que estiguin capacitats per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les seves famílies i la comunitat.

Així doncs, la funció del infermer/a és brindar cures, avaluant les respostes davant experiències de salut per detectar les seves necessitats i ajudar en la realització d'aquelles activitats que contribueixin a la seva salut o al seu restabliment, inclòs una mort digna.

Dins de l'entorn del sistema de salut, l'infermer/a comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació, amb la finalitat de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les cures de les persones malaltes o incapacitades.

Els estudis de títol del Grau en Infermeria van encaminats a que els futurs titulats:

 1. Adquireixin coneixements amplis de la ciència infermera, les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, famílies, grups i comunitats.
 2. Desenvolupin habilitats per a l'aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres.
 3. Desenvolupin la capacitat d'establir relacions positives amb les persones assignades a la seva cura.
 4. Desenvolupin la capacitat d'actuar sobre la base de principis ètics, respectant els valors i els drets individuals per mantenir en qualsevol situació la dignitat de les persones.
 5. Utilitzin el pensament crític, la pràctica reflexiva i la metodologia científica en les seves intervencions i actuacions.
 6. Adquireixin les habilitats necessàries per donar a conèixer els seus treballs i investigacions mitjançant la realització de pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials. La finalitat és incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencials, de raonament clínic, de gestió clínica i de judici crític, l'hora de prestar atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques, que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

A més realitzarà la presentació i defensa davant el tribunal universitari d'un projecte final de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

OBJECTIUS / DIRECTRIUS MINISTERIALS

La formació, mitjançant l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds, garantirà que l'estudiant en finalitzar el seu període de formació sigui capaç de:

 1. En l'àmbit de la infermeria, prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida un problema de salut.
 3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 4. Comprendre el comportament interactiu de les persones en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, famílies o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 6. Basar les intervencions d’infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el seu procés de salut o malaltia.
 9. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari, i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científics, tècnics i de qualitat.
 15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària, multidisciplinària  o interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l’aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts terminals.